A password will be e-mailed to you.

Οδηγίες από τον Σχολικό Σύμβουλο Μαθηματικών Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων (με ανάθεση) Καραγιάννη Β. Ιωάννη

Αγαπητοι συνάδελφοι,

Κρίνω σκόπιμο, ενόψει των εξετάσεων του Ιουνίου του τρέχοντος σχολικού έτους, να σας υπενθυμίσω ορισμένα βασικά σημεία για τις εξετάσεις γενικότερα αλλά και ως προς την εξέταση του μαθήματος των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο:

1ο ) Οι ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στο Γυμνάσιο διενεργούνται σύμφωνα με το Π.Δ. 126/2016 και με το Π.Δ. 409/1994 (σε όσα άρθρα του δεν έχουν καταργηθεί) και 508/1977 (σε όσα άρθρα του δεν έχουν καταργηθεί) που καθορίζει το γενικό πλαίσιο εξέτασης των μαθημάτων στο Γυμνάσιο.

2ο ) Για το μάθημα των Μαθηματικών οι εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με το Π.Δ. 508/1977, άρθρο 3, παράγραφος Δ και την ενημερωτική εγκύκλιο Γ2/2764/6-05-96 της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., καθώς και τη σχετική 62078/Γ2/13-5-08 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. μετά από εισήγηση του ΙΕΠ. Συγκεκριμένα:

Α. Ως προς τη εξεταστέα ύλη:

– Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται τα 2/3 της ύλης που διδάχθηκε1 με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας ύλης. 1 Αναφέρεται σε αριθμό παραγράφων και όχι σελίδων.

– Η εξεταστέα ύλη ορίζεται από το διδάσκοντα, γνωστοποιείται εγγράφως στο διευθυντή του σχολείου, καταχωρίζεται στο βιβλίο ύλης και γνωστοποιείται στους μαθητές. Η εξεταστέα ύλη, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία πρέπει να δίνεται στους μαθητές τουλάχιστον πέντε εργάσιμες (5) ημέρες πριν την λήξη του διδακτικού έτους. Επίσης οι διδάσκοντες θα πρέπει να αναγράφουν την εξεταστέα ύλη σε όλα τα βιβλία ύλης που χρησιμοποίησαν και να μην την αναγράφουν μόνο σε ένα, κάνοντας, στη συνέχεια, παραπομπές σε αυτό. Στην περίπτωση που η σχολική μονάδα διαθέτει ιστοσελίδα θα ήταν χρήσιμο να αναρτηθεί και εκεί, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Β. Ως προς τα θέματα γενικά: Τα θέματα διατυπώνονται έτσι, ώστε:

– Να ελέγχεται η απόδοση πληροφοριακών γνωστικών στοιχείων.

– Να διερευνάται η ικανότητα του μαθητή να εφαρμόζει, να συνδυάζει, να συνθέτει, να κρίνει και γενικότερα να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό.

– Τα θέματα δημιουργούνται, γράφονται, τυπώνονται και αναπαράγονται στη σχολική μονάδα την ίδια ημέρα των εξετάσεων με την συμμετοχή και την ευθύνη όλων όσων δίδαξαν το συγκεκριμένο μάθημα κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Για την επιλογή και διατύπωση των θεμάτων την ευθύνη έχουν οι διδάσκοντες που υπογράφουν τα θέματα.

Γ. Ως προς τη διάρθρωση και την δομή των θεμάτων:

Γ1. Θεωρία:

– Οι μαθητές υποχρεούνται σε διαπραγμάτευση ενός (1) απλού από δύο (2) τιθέμενα θέματα θεωρίας της διδαγμένης ύλης.  Κάθε θέμα θεωρίας μπορεί να αναλύεται σε τρεις το πολύ ερωτήσεις της ίδιας ενότητας.

Γ2. Ασκήσεις:

– Οι μαθητές υποχρεούνται να λύσουν δύο (2) από τρεις (3) ασκήσεις ή προβλήματα.

– Κάθε ένα από τα θέματα των ασκήσεων ή προβλημάτων δεν πρέπει να αποτελείται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές ασκήσεις ή προβλήματα. Μπορεί όμως κάθε άσκηση ή πρόβλημα να αναλύεται σε βήματα-υποερωτήματα.

– Η απάντηση στο θέμα της θεωρίας και η κάθε μία από τις λύσεις των ασκήσεων ή προβλημάτων βαθμολογούνται ισότιμα.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στους προφορικά εξεταζόμενους μαθητές, οι οποίοι εξετάζονται στα ίδια θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τους προφορικά εξεταζόμενους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί, όταν χρειάζεται, μπορούν να ζητούν οδηγίες καθώς και τη σχετική νομοθεσία από τις διευθύνσεις της σχολικής τους μονάδας.

Δ. Προτάσεις

– Τα θέματα προτείνεται να γράφονται σε Η/Υ και τα σχήματα, όπου δίνονται, να γίνονται με τη βοήθεια μαθηματικού λογισμικού. Οφείλουν δε να είναι ευκρινή, ευμεγέθη, σαφή και σε αντιστοιχία με την συγκεκριμένη άσκηση.

– Τα θέματα να είναι αποτέλεσμα καλής συνεργασίας των διδασκόντων, να είναι δημιούργημα των ιδίων, σύμφωνα με την σχετική ύλη του σχολικού βιβλίου, και να μην είναι αντιγραφή από εξωσχολικά βιβλία-βοηθήματα, ούτε από σελίδες στο διαδίκτυο.

– Να λύνονται από όλους τους διδάσκοντες ξεχωριστά, πριν δοθούν στους μαθητές , ώστε να προληφθεί τυχόν ασάφεια ή λανθασμένη διατύπωση σε κάποιο θέμα.

– Να είναι λογικά, διαβαθμισμένης δυσκολίας και μέσα στα πλαίσια της διδασκαλίας που προηγήθηκε κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, καθώς και να αντιστοιχούν στο διαθέσιμο χρόνο εξέτασης (2 ώρες).

– Να ελέγχεται αν είναι όλα τα ερωτήματα-υποερωτήματα εντός της εξεταστέας ύλης.

– Να ελέγχεται αν κατά τις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους της σχολικής μονάδας ζητήθηκαν τα ίδια θέματα, ώστε να αποφεύγονται επαναλήψεις.

Είναι, επίσης, απαραίτητο να έχουν πραγματοποιηθεί μαθήματα γενικής επανάληψης στην εξεταστέα ύλη και να έχουν λυθεί στους μαθητές θέματα εξετάσεων παλαιοτέρων ετών ή/και να έχουν λυθεί στην διάρκεια του μαθήματος θέματα ανάλογα με το ύφος και το επίπεδο των θεμάτων των εξετάσεων της σχολικής μονάδας. Τέλος, όλα τα έγγραφα τα σχετικά με τη νομοθεσία που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο υπάρχουν στο δικτυακό τόπο blogs.sch.gr/iokaragi (Μαθηματικός Περιηγητής) καθώς και σχετικό υποστηρικτικό υλικό μαθητών και καθηγητών στο σύνδεσμο ΓΥΜΝΑΣΙΟ.

Παρακαλώ τους κ.κ Διευθυντές των Γυμνασίων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους διδάσκοντες το μάθημα των μαθηματικών στη σχολική τους μονάδα για το παρόν έγγραφο καθώς και να αναρτηθεί το έγγραφο αυτό στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου σας ή/και να διανεμηθεί φωτοαντίγραφο του παρόντος σε κάθε έναν διδάσκοντα μαθηματικών της σχολικής σας μονάδας.

Σας εύχομαι καλή δύναμη

Ο Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων (με ανάθεση) Καραγιάννης Β. Ιωάννης

Πηγή: www.alfavita.gr